preloader
Agata Nowosielska
     

Wnętrza / Interiors (2021)

post-image
post-image
post-image
post-image
Read english version below

 

 Cykl Wnętrza w formie pliku pdf

 

Projekt Wnętrza /Interiors (cykl kolaży i obrazów olejnych) ma na celu zobrazowanie różnych wnętrz poddanych iluzji i deformacji, będących odbiciem postkomunistyczno-dziko-kapitalistycznej rzeczywistości i krytyką społeczeństwa zmęczonego ową rzeczywistością, konsumpcją. Krytyczny projekt bazuje na zmultiplikowanej narracji opisującej za pomocą środków wizualnych współczesny świat. Będą to zatem ukazane wnętrza blokowych mieszkań bądź zamożnych loftów poddane zabiegowi dekonstruującej ich pierwotny charakter. W 1956 roku konsumpcję krytykował Richard Hamilton w swoim nieśmiertelnym fotomontażu Co sprawia ,że nasze mieszkania są tak odmienne, tak pociągające? Minęło już 65 lat od popartowskiej krytyki, a jednak temat ten wciąż jest aktualny. Jak zinterpretować i skrytykować współczesność w roku 2021? Trzeba dodać sieć, internet, które spajają społeczeństwa globalnie. Już Hans Belting pisze o sieciowym społeczeństwie: (Miejsce dawnych form funkcjonowania sfery publicznej i prywatnej zajmuje jako świat równoległy nowe wydanie „społeczeństwa spektaklu”…) Wnętrza/Interiors nie polega jedynie na ukazaniu pomieszczeń, ale też ich usieciowionych mieszkańców, zagubione jednostki podążające za modą, pieniędzmi, sławą, alienujące się coraz bardziej. Zbiór kolaży i obrazów będzie zatem odbiciem społeczeństwa poddawanego mass medialnej zbitce informacyjnej, presji braku czasu, pogonią za sukcesem, uwikłaniu się w system rozbieżnych wartości. Będzie próbą załatania społecznych trosk poprzez sztukę.

 

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego.

 

 

 

Interiors series in a form of a pdf file

 

The Wnętrza / Interiors project (a series of collages and oil paintings) gives a visual expression to an array of illusion-bathed and deformed interiors. Reflecting the post-communist reality of wild-capitalism, they convey an eloquent critique of society as exhausted with this reality and its essential consumerism. This critical project is founded on narrative multiplications that use visual means to capture the contemporary world. It shows interiors of tower-block flats and affluent lofts, processed in ways that deconstruct their original nature. As early as in 1956, consumption was criticised by Richard Hamilton in his celebrated collage Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? Though created sixty-five years ago, this piece of pop-art-channelled criticism is as relevant as ever. How can our times be interpreted and critiqued in 2021? In embarking on such a venture, one must certainly take into account the Internet and the World Wide Web, which globally join societies together. In his discussion of network society, Hans Belting observes: ‘In place of the old forms of public and private spheres, there has arisen a parallel world, a new version of the “society of spectacle.”” The Wnętrza/Interiors project not only displays rooms but also presents their networked dwellers – confused individuals who become increasingly alienated as they follow fashion, seek money and chase fame. This collection of collages and paintings is therefore envisaged as holding up a mirror to a society exposed to mass-media information blends, experiencing time-pressure, goaded to pursue success and entangled in the system of conflicting values. It will attempt to patch-up social concerns through art.

 

The project has been founded by the City of Gdańsk from its Stypendium Kulturalne (Cultural Grant) programme.