preloader
Agata Nowosielska
     

The Human book / Projektrum Hjaerne, 17.05-30.06.2019, kurator- Martin Schibli, Helsingborg, Szwecja oraz wystawa poprzedzająca projekt - Księga głów. Prolog w galerii Tajnej Marcina Zawickiego w Gdańsku.

Read english version below

Twarz człowieka stanowi wizualny komunikat, medium łączące człowieka ze światem zewnętrznym począwszy od przedstawień pierwotnych do poetyki Banksiego.

Księga głów ( projekt zrealizowany w galerii Tajnej Marcina Zawickiego a później w galerii non profit Projektrum Hjaerne w Helsingborgu) to zbiór obrazów dotyczących charakteru twarzy- poddanej często deformacji.

Pokazuję więc zniekształconą twarz – turpistyczną karykaturę epoki selfie- która zlewa się z tłem niczym fragment pogniecionego materiału. Później ukazuję nieśmiertelną formę- jaką jest maska -zwierzęca maska słonia stanowiąca schronienie dla twarzy prawdziwej. Dalej następuje multiplikacja głów-i twarzy im przypisanych inspirowana trochę pracami Maurizio Cattelana – zmultiplikowane głowy wyrastają na wallu malarskim niczym polip,organiczna narośl- to tłum. Często niewidoczny, ponieważ ukryty w wirtualnej sieci. Dlatego też pokazuję dodatkowo obrazy nieprzedstawiające , bardzo ascetyczne i wyludnione.

Księga głów jest wystawą o kulturze obrazkowej, o twarzach wyglądających i wyrastających z billboardów, reklam, telewizorów, internetu, z telefonów, filmu, fotografii, z każdego zakątka kolorowego konsumpcyjnego ale i ulotnego,nastawionego na chwilę , zmiennego i kapryśnego współczesnego świata.

 

From prehistoric representations to Banksy’s poetics, the human face is a visual message, a medium that connects the individual to the external world.
The Book of Heads (a project that premiered at Marcin Zawicki’s Secret Gallery and was later exhibited at Helsinborg’s non-profit Projektrum Hjaerne) is a collection of paintings that explore the nature of the face, which is often subject to deformation. I show disfigured faces as a deliberately ugly caricature of the selfie age blending with the background like a piece of creased fabric. Then I show the immortal form that is the mask, an animal mask of the elephant, sheltering the real face. What follows is a proliferation of heads and their faces, somewhat inspired by the works of Maurizio Cattelano; the multiplied heads burgeon on the painting wall in the semblance of polyps, organic growths which accumulate into a crowd – one often invisible as it remains hidden amidst the virtual network. For this reason, I additionally show non-representative, highly ascetic and depopulated paintings.
The Book of Heads is an exhibition that reflects on our image-centric culture, faces that peep and sprout out of a plethora of billboards, adverts, TV screens, the Internet, phones, films, photography – all recesses of the colourful, consumer, fleeting, ‘nowist,’ mutable and whimsical contemporary world.